Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.senga-dance.pl i w szczególności reguluje:
  1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
  4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.senga-dance.pl
  2. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, NIP 648-244-65-64, REGON 141753782, adres poczty elektronicznej kontakt@senga-dance.pl.
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy.
  6. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesu podanego w zdaniu pierwszym;
  7. Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
  8. Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.
 3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail kontakt@senga-dance.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, NIP 648-244-65-64, REGON 141753782, adres poczty elektronicznej kontakt@senga-dance.pl.
 4. Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 6. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.
 7. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, NIP 648-244-65-64, REGON 141753782, adres poczty elektronicznej kontakt@senga-dance.pl.

 

§2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
  1. Usługa interaktywny formularz:
   1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
   2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego przesyła zapytanie o dostępność produktu. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta (drogą telefoniczną bądź też mailowo) o możliwości dokonania zakupu w ciągu 48 godzin od złożenia zapytania.
 2. W przypadku potwierdzenia przez Klienta chęci zawarcia umowy, na adres mailowy Klienta zostaje wysłana wiadomość zawierająca szczegóły zamówienia (cena, adres, sposób dostawy, ew. dane do przelewu) i prośbą o akceptację warunków. Treść ww. wiadomości mailowej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty przez Klienta.
 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w momencie otrzymania płatności – w przypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty, bądź też w momencie otrzymania wiadomości o przyjęciu oferty – w przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności za pobraniem.
 5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 6. Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 7. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
  • skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
  • skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
 8. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10.00-18.00.
 9. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§4 Płatność, dostawa, odbiór

 1. Płatność
  1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną  w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
  2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
  3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie bezgotówkowej – płatność przelewem  na rachunek sklepu wskazany przez Sprzedawcę
  4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Dostawa
  1. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się na adresy znajdujące się na całym świecie.
  2. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy.
  3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu wskazanego w § 3.4 Regulaminu.
  4. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. Dane przewoźnika są udostępniane przez Sprzedawcę.
 3.  Odbiór towarów
  1. Sprzedawca informuję, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
  2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
  3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
  4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.
  5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „Odbiór osobisty” towar jest dostępny do odbiory przez Klienta w siedzibie Sklepu od momentu potwierdzenia tego faktu przez Sprzedawcę.

 

§5 Dane osobowe

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
  Administrator w zakresie ochrony prywatności i danych mu przekazanych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Cel , podstawa, okres i zakres przetwarzania danych:
  Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach  i zakresie:
  przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w celu prowadzenia statystyk, korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w witrynie internetowej oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego(Więcej informacji znajdziesz w zapisach dotyczących plików cookies)
 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
  – dane kontaktowe;
  – dane dotyczące aktywności w na stronie www;
 4. Dobrowolność podania danych osobowych:
  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez nas za pośrednictwem strony www.
 5. Czas przetwarzania danych:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Ciebie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  – wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie ;
  – wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych usług.
 6. Odbiorcy danych osobowych:
  Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  – dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej jest home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
  – podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  Uwzględniamy procedury i zasady ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym, w szczególności:
  Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego.
  Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 8. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
 9. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.
 10. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, NIP 648-244-65-64, REGON 141753782, lub na adres poczty elektronicznej kontakt@senga-dance.pl.

 

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, NIP 648-244-65-64, REGON 141753782, adres poczty elektronicznej kontakt@senga-dance.pl.
  3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@senga-dance.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
   1. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
   2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub  w inny wskazany przez Klienta sposób.
   3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi  w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
   4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@senga-dance.pl bądź listownie na adres sklepu: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa,  NIP 648-244-65-64, REGON 141753782, adres poczty elektronicznej kontakt@senga-dance.pl.
  2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
  3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§7 Odstąpienie od umowy/ Zwrot towaru

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem z podaniem numeru zamówienia który chce sie zwrócić. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, NIP 648-244-65-64, REGON 141753782 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@senga-dance.pl
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy  o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-stu dni kalendarzowych.
 5. Zwrotowi podlegają jedynie produkty nieużywane, wraz z opakowaniem i przypiętymi oryginalnie metkami, nienoszące znamion użytkowania (bez zapachu perfum, proszku, ). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest Produkt niestandardowy, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 7. Zwrotu towaru należy dokonać: do paczkomatu InPost WAW175M – dane potrzebne do wysyłki Agnieszka Malczyk, tel. 505-149-170, mail: kontakt@senga-dance.pl lub kurierem na adres:  Senga Agnieszka Malczyk, ul. Nowoursynowska 139A/2, 02-776 Warszawa, tel. 505-149-170, mail: kontakt@senga-dance.pl
 8. Konsument może również skorzystać z opcji bezpłatnego zwrotu InPost, wystarczy kliknąć na link https://szybkiezwroty.pl/pl/SENGA_DANCEWEAR i zarejestrować zwrot. Zwrotu można dokonać również w aplikacji InPost w zakładce ,,zwróć”.

 9. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć formularz zwrotu

 10. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi tylko ewentualne, bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

§8 Wymiana towaru

 1. Klient chcąc wymienić towar na inny powinien powiadomić Sklep o chęci wymiany towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@senga-dance.pl
 2. Klient powinien odesłać wymieniany towar na adres Sklepu internetowego wraz z oryginałem dokumentu zakupu. Adres sklepu to: Senga Agnieszka Malczyk, ul.Nowoursynowska 139a/2, 02-776 Warszawa, tel. 505-149-170 lub do paczkomatu InPost WAW175M
 3. Klient ponosi koszty dostarczenia wymienianego towaru do Sprzedawcy.
 4. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wymienianego towaru wraz z dowodem zakupu, Sprzedawca na własny koszt przesyła Klientowi inny towar wskazany przez Klienta. W przypadku niedostępności towaru wskazanego przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymaną płatność na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. W przypadku wymiany towaru na droższy model należy pokryć różnicę w cenie produktu, przelewając ją na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Jeżeli cena wymienionego produktu jest niższa, różnica w cenie zostanie zwrócona na podany przez Klienta rachunek bankowy.

 

§9 Informacje dodatkowe

 1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze sklepu https://senga-dance.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 40 lub nowszej z
  3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH
  4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
 2.  Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
   1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.
   2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym  w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
 5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem,  a Sprzedawcą.
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.